A GROWWW DIGITAL ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

A szabályzat célja, hogy a Growww Digital Kft. (3521 Miskolc, Méz u. 7., Cégjegyzékszám: 05-09-025820, Adószám: 24383347-2-05) által a growwwdigital.com internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

Általános rendelkezés

A Growww Digital Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve, valamint az adatok kezelése során érvényesítve azokat, megtesz minden olyan az adatvédelemre és biztonságos adatkezelésre vonatkozó biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Szabályzatban foglaltakat a Growww Digital Kft. (továbbiakban: Társaság) magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az adatkezelés jogalapja

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe:

 • a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
 • az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.
 • az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • továbbá a 2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama          

A regisztráció és a Weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetését követő maximum 3 évig tart.

 

Fogalmak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelő:

Társaság: Growww Digital Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3521 Miskolc, Méz u. 7.

Cégjegyzékszám: 05-09-025820

Adószám: 24383347-2-05

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-112070/2017.

E-mail cím: finance@growwwdigital.com

 

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cégnév
 • Számlázási cím
 • Egyéb személyes üzenet vagy adat

A Felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is. A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait piackutatási célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük.

A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg felelősséget vállal a megadott adatok megfelelőségéért. A megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Társaságot, az adatkezelőt és az adatfeldolgozót felelősség nem terheli.

A regisztráció a https://growwwdigital.com weboldalon és annak aloldalain található űrlapok kitöltéséből és azok beküldéséből áll. áll. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat a Társaság nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek tovább nem adja. A honlap látogatása alatt történő adatrögzítés, adatkezelés során a nyilvánosságra hozás tilalma és a harmadik fél felé történő adatszolgáltatás tilalma a tárhelyszolgáltatóra ugyanúgy vonatkozik.

Tárhelyszolgáltatónk: Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava (Cégjegyzékszám: 36 421 928, Közösségi adószám: SK2021869234, a https://www.webonic.hu/ üzemeltetője).
A Felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság számukra többek között hírlevelet, üzeneteket, sms és email üzeneteket, geolokációs üzeneteket és reklámüzeneteket küldjön.

 

Adatok törlése

A megadott e-mail címet és a Társaság birtokába került nevet, telefonszámot, és bármely más személyes adatot a Társaság kérelemre törli a rendszerből.  A felhasználó bármikor leiratkozhat a kapott hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével.

Amíg ez nem történik meg, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Growww Digital Kft. hozzáfér Felhasználó e-mail címéhez és az űrlapon megadott más személyes adatokhoz.
Rendezvények

A Growww Digital Kft. személyes jelenléttel járó programjai során a résztvevőkről marketing célú hang-, és képfelvételt készíthet. A rendezvényre történő jelentkezéssel és a rendezvényen történő részvétellel felhasználó kifejezetten hozzájárul és beleegyezését adja ahhoz, hogy a Growww Digital Kft. hang-, és képfelvételt készítsen, valamint a felvételhez kapcsolódó jogairól lemond.

 

 

Egyéb rendelkezések

A Társaság rendelkezésére álló, az Érintett által megadott és a regisztráció során hozzáférhetővé vált személyes adatok bekerülnek a ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 118-120.) által üzemeltetett Mailengine hírlevélküldő szolgáltatás rendszerébe. A Társaság által küldött időszaki hírlevelek a Mailengine rendszerén keresztül kerülnek kiküldésre, melyekhez kapcsolódó adatvédelmi kérdésekben a Mailengine weboldalán tájékozódhat. Adatkezelési szempontból a ReachMedia Kft. adatfeldolgozónak minősül.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Adatkezelést megszüntető nyilatkozatát a Growww Digital Kft. 3521 Miskolc, Méz u. 7. cím alá vagy a következő e-mail címre juttathatja el: finance@growwwdigital.com

A Társaság az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően nem kap további tájékoztatást az oldal fejlesztéséről.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Társaság köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt az Érintett tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A Growww Digital honlapja különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Growww Digital Kft. korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során a Társaság (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a Társaság a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Erre a Honlap hatékony működése érdekében van szükség. A cookie-k információt szolgáltatnak a látogatóról vagy regisztrált felhasználóról a Honlap tulajdonosa számára. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti aHonlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő webelemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről a Honlap tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.

AHonlap használatával az Érintett határozott hozzájárulásáról nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fent említett célokból a Google adatokat gyűjtsön róla és azokat feldolgozza, adatelemzés folyamatának vesse alá, továbbá azokból jelentést készítsen a Growww Digital Kft. részére. A mérési adatokról, azok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

 

Záró rendelkezések:

A Growww Digital Kft. megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyekkel gondoskodik az általa rögzített, kezelt és tárolt – különösen a személyes – adatok biztonságáról.

A Growww Digital Kft. az általa rögzített, kezelt és tárolt adatok biztonsága érekében megakadályozza azok jogosultatlan megváltoztatást és felhasználását, valamint megsemmisülését.

A Growww Digital Kft. az adatkezelési nyilatkozat változtatásnak jogát fenntartja. Változás esetén az erről szóló tájékoztatást az adatkezelő a www.growwwdigital.com oldalon közzéteszi, mellyel a felhasználókat értesíti. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó a módosított adatkezelési szabályokat elfogadja.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő helyre fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 14 10

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

2017.szeptember 7.